Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

Spoločnosť TIDLY SECURITY s.r.o., prevádzkovateľ webovej stránky www.tidlysecurity.sk, si váži súkromie svojich klientov a návštevníkov webových stránok, ktoré prevádzkuje, a prehlasuje, že všetky osobné údaje spracúva v zmysle platnej legislatívy. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) informujeme dotknuté osoby o podmienkach spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť TIDLY SECURITY s.r.o., Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 51 143 500 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.33005/S.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: tel. 0903 642 766, e‑mail: strelnica@tidlysecurity.sk.

Čo sú osobné údaje a kto je dotknutou osobou?

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, napr. meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje, ale aj IP adresa a ostatné online identifikátory. Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom je dotknutou osobou každý, koho osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Môžu nimi byť zákazníci, obchodní partneri, alebo návštevníci webových stránok alebo profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach (ďalej len „dotknutá osoba“).

Aké osobné údaje spracúvame a na aký účel?

Rezervácia dráhy na krytej strelnici 

Na účely vytvorenia rezervácie dráhy spracúvame osobné údaje osoby v rozsahu meno a priezvisko, emailový kontakt a telefón. Údaje slúžia iba na korektné vytvorenie rezervácie a prípadné kontaktovanie klienta z dôvodu zrušenia / zmeny rezervácie. 

Kontaktný formulár

Na účely poskytovania informácií vyžiadaných zákazníkmi alebo potenciálnymi zákazníkmi prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e‑mailová adresa žiadateľa o informácie, príp. iné osobné údaje, ktoré dotknutá osoba uviedla v správe formulára.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb zákazníkom a potenciálnym zákazníkom prostredníctvom kontaktného webového formulára. Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou na vyššie uvedený účel je oprávnenou požiadavkou Prevádzkovateľa. Bez týchto údajov nie je možné predmetný dopyt zaevidovať ani vybaviť.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu 1 mesiaca od vybavenia predmetného dopytu/správy zaslaného cez kontaktný formulár. Po tejto dobe sú poskytnuté osobné údaje na uvedený účel vymazávané.

Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach

Na účely podpory predaja služieb Prevádzkovateľa, ako i využitie prostredia sociálnych sietí ako komunikačného kanálu so zákazníkom, resp. potencionálnym zákazníkom, Prevádzkovateľ spravuje svoje profily na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je najmä zvyšovanie povedomia o službách v online prostredí.

Osobné údaje sú uchovávané do momentu odstránenia príspevku zo sociálnej siete samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku Prevádzkovateľom, príp. do namietania spracúvania dotknutou osobou alebo do doručenia žiadosti dotknutej osoby o vymazanie jej osobných údajov z profilu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ môže informácie o používaní webovej stránky, príp. aktivite na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach, použiť v súhrnnej forme k štatistickým analýzam prevádzky webovej stránky (účtoch na soc. sieťach), za účelom skvalitňovania obsahu a užívateľského komfortu návštevníkov webovej stránky alebo účtov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach.

Kto je príjemcom osobných údajov?

Osobné údaje dotknutých osôb spracúvajú poverení zamestnanci Prevádzkovateľa, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a boli zaškolení v oblasti ochrany osobných údajov.

Za účelom plnenia zmluvy sú osobné údaje poskytované aj našim zmluvným partnerom v oblasti účtovníctva a zabezpečenia platobného styku. Na žiadosť dotknutej osoby Prevádzkovateľ poskytne údaje o tom, ktorí sprostredkovatelia sa podieľajú na spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby. Ďalej môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté subjektom verejnej správy a štátnym orgánom v zmysle osobitných predpisov.

Pri správe profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach má prístup k údajom aj prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete. Bližšie informácie o jednotlivých prevádzkovateľov sociálnych sietí je možné vyhľadať na webových stránkach konkrétnej sociálnej siete.

Aká je doba spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje sú spracúvané po dobu (i) ktorá je nevyhnutná vzhľadom k účelu ich spracúvania; (ii) dobu trvania zmluvného vzťahu, prípadne po dobu uplatňovania právnych nárokov; (iii) dobu trvania oprávneného záujmu, resp. do momentu namietania spracúvania osobných údajov dotknutou osobou voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, resp. iného oprávneného záujmu Prevádzkovateľa; (iv) dobu stanovenú osobitnými predpismi alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby, do doby na ktorú bol súhlas poskytnutý, resp. do odvolania tohto súhlasu bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Nastáva prenos osobných údajov do tretích krajín alebo profilovanie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny Prevádzkovateľ neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Za určitých okolností prenos osobných údajov do tretích krajín môže nastávať, a to hlavne v súvislosti s prevádzkou profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach. V tomto prípade vystupuje prevádzkovateľ konkrétnej sociálnej siete (napr. Facebook, Instagram, YouTube) v zmysle GDPR, ako samostatný prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov samostatne. Bližšie informácie sú uvedené na stránkach konkrétnej sociálnej siete.

Aké sú zásady používania súborov cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré vznikajú navštívením webových stránok a môžu byť ukladané do Vášho zariadenia z ktorého pristupujete na naše webové stránky, resp. stránky e‑shopu. Tieto súbory sa využívajú ako štandardný nástroj na prevádzku webovej stránky a ukladanie informácií o tom, ako sú webové stránky využívané. Na tieto účely využívame tzv. technické cookies, ktoré zabezpečujú funkčnosť našej webstránky a umožňujú zjednodušenie jej používania. Pri prevádzke nášho webu taktiež využívame analytické cookies (Google Analytics), ktoré nám poskytujú informácie o návštevnosti a využívaní webu a pomáhajú nám tak vylepšovať web a skvalitňovať služby pre zákazníkov.

Nami spracúvané súbory cookies neumožňujú identifikáciu konkrétnej osoby ale spracúvajú iba anonymizované údaje na štatistické účely.

Mieru a spôsob používania súborov cookies je možné nastaviť, príp. úplne zakázať, prostredníctvom nastavení konkrétneho internetového prehliadača. Zakázanie niektorých cookies však môže mať negatívny dopad na správnu funkčnosť webovej stránky, resp. e‑shopu.

Aké sú práva dotknutých osôb?

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vaše osobné údaje Vám budú poskytnuté rovnakou formou akou ste o to požiadali, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na obhajovanie právneho nároku, a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

Tieto práva si môžete uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa elektronickou formou na adrese info@tidlysecurity.sk alebo písomne v poštovom styku na adrese sídla spoločnosti.